Blogs

Enterprise Social Network news & useful tips


INFOGRAPHIC - TUYỂN DỤNG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP 4.0

Trong bất kỳ doanh nghiệp nào, Tuyển dụng Nhân sự luôn là một trong những bộ phận thiết yếu, nhất là trong thời kỳ cạnh tranh nhân sự khốc liệt hiện nay. Trong một nghiên cứu gần đây, 73% giám đốc nhân sự đánh giá việc “số hóa” công tác quản trị & Tuyển dụng nhân sự chính là xu thế tất yếu, cho phép quản lý tốt hơn và tạo điều kiện giúp tuyển dụng viên kết nối với những ứng viên sáng giá nhất.
09 Jul 2018 | 0 | 1016