Hỗ trợ khách hàng

 • Bằng cách đăng nhập vào tài khoản intranet của bạn, hệ thống hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ giúp bạn theo dõi thông tin về tài khoản như ngày hết hạn, danh sách ticket đã tạo.
 • Đối với người dùng chưa có tài khoản intranet, bạn có thể gửi câu hỏi trực tiếp cho chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng.
 • Vui lòng lưu ý rằng quyền gửi ticket yêu cầu chỉ hợp lệ khi tài khoản còn hạn sử dụng.

Mới với YouNet SI?

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1. Chấp nhận điều khoản dịch vụ

Các điều khoản dịch vụ này (“Thỏa thuận” hoặc “Điều khoản dịch vụ”) là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn, cá nhân hoặc một thực thể (“bạn” hoặc “người dùng”) và YouNet SI, Inc (YouNet SI), liên quan đến các dịch vụ được định nghĩa dưới đây. YouNet SI sở hữu trang web này (http://www.YouNetSI.com) và tất cả các tên miền YouNet SI khác trong trang web này ("Trang web"), bao gồm tất cả thông tin, hình ảnh, tài liệu, văn bản, sản phẩm và tất cả các yếu tố khác của Trang web và tất cả các sản phẩm được cung cấp trên Trang web này và các dịch vụ được vận hành thông qua Trang web, có sẵn cho việc sử dụng của bạn theo các điều khoản và điều kiện nêu trong tài liệu này. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, sử dụng bất kỳ dịch vụ YouNet SI nào và / hoặc tải xuống hoặc mua bất kỳ sản phẩm YouNet SI nào, bạn đồng ý chịu ràng buộc và chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ này và tất cả các điều khoản và điều kiện được chứa và / hoặc tham chiếu trong tài liệu này hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung nêu trên Trang web này.

Nếu bạn KHÔNG đồng ý với tất cả các Điều khoản Dịch vụ này, bạn KHÔNG nên sử dụng Trang web này. Nếu bạn KHÔNG đồng ý với bất kỳ điều khoản cụ thể bổ sung áp dụng cho một nội dung cụ thể nào đó (như được định nghĩa dưới đây) hoặc cho các giao dịch cụ thể thông qua Trang web này, thì bạn KHÔNG nên sử dụng phần của Trang web có chứa Nội dung đó hoặc bao gồm các giao dịch đó. Ngoài ra, khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của YouNet SI trong thời điểm hiện tại hoặc tương lai hoặc ghé thăm các Trang web của YouNet SI hoặc các chi nhánh của nó hoặc nhận bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào, dù là miễn phí hay thanh toán, YouNet SI hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào có liên quan đến YouNet SI, dù có hay không bao gồm trong Trang web, bạn đều phải tuân thủ các nguyên tắc và điều kiện áp dụng cho các dịch vụ hoặc kinh doanh đó.

Các Điều khoản Dịch vụ này có thể được sửa đổi bởi YouNet SI vào bất kỳ lúc nào trên các thông báo được cung cấp bởi bất kỳ phương tiện nào sau đây: thông qua Trang web hoặc sau khi đăng nhập vào Tài khoản người dùng của bạn (như được định nghĩa dưới đây), bằng cách gửi email đến địa chỉ do bạn cung cấp khi bạn thiết lập Tài khoản Người dùng của mình. Việc không cung cấp hoặc duy trì thông tin liên lạc chính xác của bạn vẫn sẽ không loại trừ trách nhiệm của bạn đối với các Điều khoản Dịch vụ này khi được sửa đổi. Vui lòng kiểm tra các Điều khoản Dịch vụ được công bố trên Trang web này một cách thường xuyên để đảm bảo rằng bạn cập nhật được tất cả các điều khoản về việc sử dụng Trang web này. Ngoài ra, các điều khoản và điều kiện cụ thể có thể được áp dụng đối với nội dung, sản phẩm, tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin được chứa hoặc có sẵn ("Nội dung") hoặc các giao dịch thực hiện thông qua Trang web này. Các điều khoản cụ thể như vậy có thể được thêm vào các Điều khoản Dịch vụ này hoặc, nếu không phù hợp với các Điều khoản Dịch vụ này thì các điều khoản cụ thể sẽ thay thế các Điều khoản Dịch vụ này trong phạm vi phù hợp.

YouNet SI có quyền thực hiện các thay đổi hoặc cập nhật đối với Nội dung của Trang web hoặc định dạng của Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. YouNet SI có quyền chấm dứt hoặc hạn chế truy cập vào Trang web hoặc bất kỳ phần nào của Trang web vì bất kỳ lý do nào theo quyền của YouNet SI..

2. Nghĩa vụ của người dùng

Bạn đồng ý sử dụng Trang web, [YouNet SI Apps] và Dịch vụ chỉ cho các mục đích được cho phép bởi các Điều khoản Dịch vụ này cũng như bất kỳ luật, quy định hoặc các thực tiễn hoặc hướng dẫn được chấp nhận chung trong giới hạn pháp lý có liên quan. YOUNET SI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KÌ HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH, PHÁP LUẬT NÀO HOẶC CÁC QUY ĐỊNH ĐƯỢC CAM KẾT BỞI BÊN THỨ BA YÊU CẦU  BẠN. TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN LÀ ĐẢM BẢO CHO VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB, [YOUNET SI APPS], VÀ DỊCH VỤ KHÔNG TRÁI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT. Cụ thể, bạn đồng ý và đảm bảo rằng trong việc sử dụng Trang web và Dịch vụ, hành động của bạn không trái với pháp luật, quy tắc hoặc quy định của (1) quốc gia, tiểu bang hoặc địa phương nơi bạn sinh sống, hoặc (2) quốc gia, hoặc địa phương nơi YouNet SI đang hoạt động. Điều này bao gồm việc tuân thủ các hạn chế xuất khẩu và nhập khẩu cũng như các hạn chế khác.

3. Mô tả dịch vụ

YouNet SI cho phép bạn cộng tác trên các dự án sử dụng nền tảng xã hội, đám mây. Các công ty và cá nhân cũng có thể sử dụng nền tảng YouNet SI để chia sẻ các tệp tin cá nhân từ bất kỳ vị trí nào trong một môi trường an toàn. Người quản lý có thể tạo nhiệm vụ cho nhân viên, tải các tài liệu liên quan và phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành dự án hiệu quả. Về cơ bản, YouNet SI cung cấp cho các công ty một trung tâm để giao tiếp, cộng tác và tạo ra một môi trường an toàn và có thể tiếp cận được trên nền tảng đám mây.

4. Sử dụng dịch vụ của bạn

Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ chỉ cho các mục đích được cho phép bởi các Điều khoản Dịch vụ này cũng như bất kỳ luật, quy định hiện hành hoặc các thực tiễn hoặc hướng dẫn chung được chấp nhận trong các phạm vi pháp lý có liên quan. Bạn đồng ý không truy cập (hoặc cố gắng truy cập) bất kỳ Dịch vụ nào bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài các phương tiện được cung cấp bởi YouNet SI hoặc các đối tác được ủy quyền. Bạn đồng ý không truy cập hoặc cố gắng truy cập bất kỳ Dịch vụ nào bằng các phương tiện tự động và bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào gây cản trở hoặc làm gián đoạn Dịch vụ của chúng tôi (hoặc các máy chủ và mạng kết nối với Dịch vụ). Hơn nữa, bạn cũng đồng ý:

 • không làm gián đoạn hoặc can thiệp vào việc sử dụng Trang web, Dịch vụ, hoặc các Trang web được liên kết;
 • không đăng tải, hoặc truyền tải vi rút thông qua Trang web hoặc Dịch vụ hoặc các tập tin có hại, phá hoại;
 • không sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Tài khoản Người dùng, mật khẩu hoặc hệ thống của người dùng khác;
 • không được truy cập hoặc cố gắng truy cập bất kỳ Nội dung hoặc Nội dung Người dùng nào (như được định nghĩa dưới đây) mà bạn không được phép truy cập theo các điều khoản ở đây;
 • không làm gián đoạn hoặc cản trở sự bảo mật hoặc gây phương hại đến Trang web, Dịch vụ, Nội dung, Nội dung Người dùng, tài nguyên hệ thống, tài khoản, mật khẩu, máy chủ hoặc mạng kết nối hoặc có thể truy cập thông qua Trang Web này hoặc bất kỳ trang web liên kết khác.

5. Nội dung người dùng

Chủ Tài khoản Người dùng với YouNet SI có thể tải dữ liệu, thông tin và tài liệu được lưu trữ và liên kết với Tài khoản Người dùng trên Trang web ("Nội dung Người dùng"). Theo các Điều khoản Dịch vụ này, Nội dung Người dùng của bạn có thể được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào mà bạn đã ủy quyền. Trách nhiệm duy nhất của bạn là xác định những hạn chế bổ sung, nếu có, được đặt trên việc sử dụng Nội dung Người dùng được phân phối trong nhóm làm việc của bạn. Nếu bạn truy cập trái phép vào các tài liệu được tạo ra hoặc sử dụng bởi những người khác bên ngoài nhóm làm việc của bạn kết hợp với Dịch vụ YouNet SI, bạn không có quyền sử dụng các tài liệu này dù bằng bất cứ cách nào. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng YouNet SI không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các thành viên trong nhóm làm việc của bạn, những người khác mà bạn đã cho phép truy cập Nội dung Người sử dụng của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào sửa đổi, phá hủy, tham nhũng, sao chép hoặc phân phối Nội dung người dùng. YouNet SI không sở hữu bất kỳ Nội dung Người dùng nào và sẽ không giám sát, chỉnh sửa hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến bạn hoặc Tài khoản Người dùng của bạn, bao gồm bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà không có sự cho phép của bạn ngoại trừ tuân theo Các Điều Khoản Dịch Vụ hoặc theo Chính Sách Bảo Mật này. YouNet SI cũng không xem xét, kiểm tra, chỉnh sửa hoặc giám sát bất kỳ Nội dung Người dùng nào được lưu trữ bởi bạn hoặc bất kỳ người sử dụng nào khác của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với virut, sâu máy tính, các chương trình độc hại được ngụy trang là lành tính hoặc bất kỳ tính năng gây ô nhiễm hoặc phá hoại nào tương tự. YouNet SI có quyền, tùy theo quyết định riêng của mình, từ chối, xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào Nội dung Người dùng được lưu trữ trên các máy chủ của YouNet SI mà YouNet SI biết có thể là bất hợp pháp hoặc có thể vi phạm các điều khoản của các Điều khoản Dịch vụ này. Bạn tự chịu trách nhiệm về việc bảo vệ thông tin trên máy tính hoặc các thiết bị khác của mình bằng cách cài đặt phần mềm chống virus, cập nhật ứng dụng, mật khẩu bảo vệ tệp của bạn và ngăn không cho bên thứ ba truy cập vào máy tính của bạn. Bạn hiểu rằng người dùng của Dịch vụ YouNet SI có thể lưu trữ Nội dung Người dùng không sử dụng được do ảnh hưởng từ vi rút, phần mềm không hoạt động hoặc các nguyên nhân khác.YouNet SI không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà người dùng có thể gặp phải do chia sẻ và sử dụng Nội dung Người dùng đó.

Gói hỗ trợ: Gói hỗ trợ:

 •    Xử lý yêu cầu thông tin qua hệ thống e-ticket của YouNet SI.
 •    Thời gian đáp ứng tối đa trong vòng 24 giờ.

6. Mật khẩu và bảo mật tài khoản của bạn

 • YouNet SI yêu cầu bạn tạo tài khoản người dùng ("Tài khoản Người dùng") để sử dụng Dịch vụ của mình và đôi khi cũng cung cấp cho bạn mã bổ sung hoặc mật khẩu cần thiết để truy cập và sử dụng một số tính năng hoặc chức năng khác của Trang web. Trong việc tạo Tài khoản Người dùng của bạn, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, hiện tại và đầy đủ về bản thân và cập nhật thông tin đó. YouNet SI có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt các tài khoản được nghi ngờ sử dụng không đúng với các điều khoản ở đây và / hoặc chứa thông tin không trung thực, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ. Bạn cũng có thể truy cập Trang web, [YouNet SI Apps] và Dịch vụ bằng cách đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội của bên thứ ba được ủy quyền, chẳng hạn như tài khoản Facebook hoặc Twitter. Bằng cách đó, bạn cho phép YouNet SI thu thập thông tin cá nhân và hoạt động của bạn từ mạng xã hội của bên thứ ba đó. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn sử dụng tài khoản Facebook của bạn để đăng nhập vào Trang web của chúng tôi và / hoặc YouNet SI Apps và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với người dùng khác của Trang web, YouNet SI có thể truy cập vào tất cả dữ liệu không giới hạn của bạn liên quan đến Facebook bao gồm danh sách bạn bè của bạn, hình ảnh bạn đăng hoặc những bài đăng của bạn trên Facebook, các doanh nghiệp và những câu chuyện bạn thích, những nơi bạn đã truy cập, v.v …
 • Thông tin bạn cung cấp được sử dụng cho các mục đích cho phép bạn thiết lập Tài khoản người dùng và tiểu sử có thể được sử dụng để tương tác với người dùng khác thông qua Dịch vụ, điều này giúp cải tiến nội dung của Dịch vụ, tùy chỉnh quảng cáo và nội dung bạn thấy và giới thiệu cho bạn các sản phẩm đặc biệt và các tính năng mới. Bạn hoàn toàn có thể tham gia vào các hoạt động này và / hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào từ YouNet SI.
 • Bạn phải chọn một mật khẩu cá nhân, không thể chuyển nhượng. Tài khoản Người dùng có thể không được "chia sẻ" hoặc được sử dụng bởi nhiều cá nhân. Sau khi bạn chấp nhận các Điều khoản Dịch vụ này và đăng ký, Tài khoản Người dùng của bạn đã được chấp nhận bởi YouNet SI, Tài khoản Người dùng của Bạn sẽ được thiết lập. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra theo Tài khoản Người dùng của bạn, dù việc sử dụng đó có được ủy quyền hay không.
 • Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật của chúng tôi, mô tả cách YouNet SI thu thập, sử dụng, tiết lộ, quản lý và lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn ("Thông tin Cá nhân"). Bạn đồng ý và hiểu rằng bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tất cả các tên người dùng và mật khẩu được liên kết với bất kỳ Tài khoản Người dùng nào bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Ngoài ra, bạn không được sử dụng Tài khoản Người dùng của bất kỳ người nào khác vào bất kỳ lúc nào mà không có sự cho phép của chủ tài khoản đó. YouNet SI không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra hoặc liên quan đến hành vi trộm cắp hoặc chiếm dụng tên người dùng, mật khẩu của bạn, Nội dung Người dùng, tiết lộ tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn, hoặc ủy quyền cho bất cứ ai khác sử dụng tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh bởi YouNet SI, một người dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do chiếm dụng và sử dụng Tài khoản Người dùng của bạn. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ việc sử dụng trái phép Tài khoản Người dùng của bạn, vui lòng thông báo cho YouNet SI ngay tại địa chỉ info@younetsi.com

7. Giao tiếp với người dùng khác

Trang web, Ứng dụng và Dịch vụ của YouNet SI có thể cho phép bạn giao tiếp với người dùng khác thông qua một bên thứ ba VMA hoặc các phương tiện khác. Bạn nên thận trọng khi tiết lộ bất kỳ thông tin nào thông qua các phương tiện này vì nó có thể được truy cập bởi bên thứ ba. Việc sử dụng bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào, và các lựa chọn của bạn liên quan đến việc sử dụng thông tin này, phải tuân theo Chính sách Bảo mật của YouNet SI.

8. Bảo mật Nội dung người dùng

YouNet SI sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực về mặt thương mại để hạn chế quyền truy cập vào Nội dung Người dùng của bạn cho người có thẩm quyền. Tuy nhiên, không có hệ thống bảo vệ bằng mật khẩu và phục hồi dữ liệu nào mà hoàn toàn không thể vượt qua được. Mặc dù YouNet SI cố gắng đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu trên Trang web được an toàn, bạn cần xác nhận và chấp nhận rằng bên thứ ba trái phép có thể truy cập, xem, sao chép, sửa đổi và phân phối dữ liệu và các tệp bạn lưu trữ trên Trang web hoặc Thông qua dịch vụ.

9. Hỗ trợ kỹ thuật

YouNet SI duy trì tài nguyên cộng đồng cho tất cả người dùng trên Trang web chứa câu hỏi thường gặp và thông tin hữu ích khác liên quan đến sản phẩm và cách sử dụng. Ngoài ra, YouNet SI cũng sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho chủ tài khoản của Dịch vụ và Phần mềm (được định nghĩa bên dưới). Để nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ YouNet SI, người dùng có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách liên hệ với YouNet SI bằng tính năng helpdesk. Người dùng nên mô tả bản chất của vấn đề cần được giải quyết cũng như cung cấp thông tin về người dùng (tên, địa chỉ, v.v ...). YouNet SI sẽ có những nỗ lực hợp lý để đáp ứng các yêu cầu đó một cách kịp thời. Người dùng sẽ hợp tác với YouNet SI khi tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật bằng cách cung cấp thông tin cần thiết để hỗ trợ YouNet SI trong khi chẩn đoán hoặc giải quyết vấn đề. Mặc dù YouNet SI không thể đảm bảo rằng mọi vấn đề hỗ trợ kỹ thuật sẽ được giải quyết, YouNet SI sẽ có những nỗ lực hợp lý để thực hiện các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật một cách chuyên nghiệp nhất.

10. Phí; Thanh toán.

Tất cả các quyền và đặc quyền được cung cấp trong tài khoản này theo các Điều khoản Dịch vụ này sẽ được thanh toán phí áp dụng nếu có đối với YouNet SI, tuy nhiên, YouNet SI có quyền bảo đảm quyền cung cấp Dịch vụ miễn phí trong Thời hạn, và tiếp tục cung cấp, hoặc YouNet SI có thể chấm dứt Thoả thuận cung cấp miễn phí để lựa chọn cung cấp Dịch vụ tương tự được tính phí. Thanh toán cho Dịch vụ sẽ được tính theo giá như đã thỏa thuận giữa bạn và YouNet SI. YouNet SI cung cấp nhiều Kế hoạch Dịch vụ cho người dùng, với cách tính phí và tính năng khác nhau cho mỗi gói ("Kế hoạch Dịch vụ"). Việc thanh toán nếu có sẽ được thực hiện trước trên cơ sở hàng tháng và không được hoàn lại. Sẽ không có khoản hoàn trả hoặc tín dụng cho một phần của tháng của các Dịch vụ. Ví dụ: nếu bạn hủy đăng ký Gói dịch vụ của mình vào giữa tháng, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản phí áp dụng cho phần còn lại của tháng đó. Tất cả các khoản phí không bao gồm thuế, phí, hoặc các khoản thuế do các cơ quan thuế đánh thuế; bạn có trách nhiệm thanh toán các khoản phí như vậy. Bạn chấp nhận rằng số tiền tính phí mỗi tháng có thể thay đổi do các lý do bao gồm: số tiền khác nhau do khuyến mại, số tiền khác nhau do thay đổi trong tài khoản của bạn hoặc thay đổi về số thuế áp dụng và bạn cho phép chúng tôi lập hóa đơn đối với các số tiền đó. Trong trường hợp không thanh toán vì bất kỳ lý do nào, YouNet SI có quyền ngay lập tức ngăn cản việc Người dùng truy cập Dịch vụ.

11. Thời hạn/Thời hạn chấm dứt

Thời hạn của các Điều khoản Dịch vụ này ("Thời hạn") sẽ bắt đầu khi bạn bắt đầu sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ và sẽ tiếp tục vĩnh viễn, trừ khi YouNet SI hoặc bạn thông báo bằng văn bản. YouNet SI có quyền thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ, vào bất kỳ lúc nào. Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác, Điều khoản Dịch vụ này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn không tuân thủ bất kỳ hạn chế hoặc các yêu cầu khác được mô tả trong tài liệu này. Khi chấm dứt hoặc hết hạn các Điều khoản Dịch vụ này, bạn phải ngừng sử dụng Trang web này và các Dịch vụ bao gồm nhưng không hạn chế việc sử dụng các thương hiệu, tên thương mại, bản quyền và các tài sản trí tuệ khác của YouNet SI.

Khi chấm dứt hợp đồng này, bạn sẽ không còn được phép sử dụng Trang web này hoặc các dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào.

12. Bảo hành và Từ chối bảo hành

Tất cả nội dung và / hoặc các dịch vụ được cung cấp theo nguyên tắc "và" nếu có ". YouNet SI từ chối bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không hạn chế bảo đảm về tính thương mại, tính phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào, hoặc về hoạt động của Trang web, Dịch vụ hoặc Nội dung này. YouNet SI không bảo đảm hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính bảo mật của Trang web, nội dung hoặc dịch vụ này. Bạn chấp nhận rằng bất kỳ thông tin nào gửi đi có thể bị chặn trong quá trình truyền tải hoặc bằng cách khác. YouNet SI không bảo đảm rằng trang web, nội dung hoặc các máy chủ làm cho trang web này có sẵn hoặc thông tin điện tử được gửi bởi YouNet SI không có virut hoặc bất kỳ yếu tố độc hại nào khác. Trừ khi có sự đồng ý của YouNet SI bằng văn bản, nhà thầu, đại lý, nhà phân phối của YouNet SI hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác sẽ không có quyền sửa đổi bảo hành có giới hạn này cũng như không thực hiện bất kỳ bảo đảm bổ sung nào. Việc sử dụng các dịch vụ hoặc tải hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm nào thông qua Trang web được thực hiện theo ý của bạn và với sự đồng ý của bạn rằng bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính của bạn, mất dữ liệu hoặc những kết quả ảnh hưởng khác. YouNet SI không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi rút máy tính hoặc mã phần mềm độc hại nào được tải xuống máy tính của bạn từ Trang web hoặc kết nối với bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào được cung cấp qua Trang web. Không có lời khuyên hoặc thông tin dù bằng lời nói hay bằng văn bản do bạn nhận được từ YouNet SI hoặc từ trang web sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm nào không được nêu rõ trong điều khoản dịch vụ. Trang web này có thể chứa các tham chiếu đến các sản phẩm và dịch vụ YouNet SI cụ thể có thể không có ở một quốc gia cụ thể. Bất kỳ tài liệu tham khảo như vậy không ngụ ý hoặc đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ như vậy sẽ có mặt tại bất kỳ thời điểm nào ở bất kỳ quốc gia nào. Bạn hiểu và đồng ý rằng bằng cách sử dụng trang web này và các dịch vụ có trong đó, bạn có thể nhìn thấy những nội dung mà với bạn nó có thể gây khó chịu, không đứng đắn, do đó việc bạn sử dụng trang web, dịch vụ và sản phẩm sẽ có những nguy cơ riêng. Trong bất kỳ trường hợp nào, YouNet SI hoặc bất kỳ đơn vị trực thuộc nào chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, hậu quả, phạt, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên nào (bao gồm nhưng không giới hạn đối với thiệt hại về mất mát kinh doanh, hợp đồng, doanh thu, dữ liệu) theo bất kỳ lý thuyết trách nhiệm pháp lý, phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web này hoặc nội dung, sản phẩm, dịch vụ, báo cáo hoặc hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên hoặc thông qua trang web này, bất kỳ truy cập hoặc thay đổi dữ liệu, bất kỳ thông tin nào được gửi hoặc nhận, hoặc không gửi hoặc nhận, bất kỳ sự thất bại trong việc lưu trữ dữ liệu, mất dữ liệu, mất mát hoặc hư hỏng các tập tin, mất mát hoặc hư hỏng nội dung, bất kỳ Các dịch vụ có sẵn thông qua trang web bị trì hoãn hoặc bị gián đoạn, ngay cả khi YouNet SI đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Bất kỳ hành động nào chống lại YouNet SI liên quan đến hoặc liên quan đến trang web này phải được bắt đầu và thông báo cho YouNet SI bằng văn bản trong vòng một (1) năm sau ngày gây ra hành động. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc hạn chế, vì vậy giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.

13. Sự bảo đảm của bạn

Bạn cam đoan rằng: (i) tất cả thông tin do bạn cung cấp cho YouNet SI liên quan đến dịch vụ là đúng, chính xác và cập nhật; (Ii) bạn có toàn quyền và có thẩm quyền để tham gia vào các điều khoản dịch vụ; (Iii) bạn đủ tuổi hợp pháp để hình thành một hợp đồng ràng buộc với YouNet SI; (Iv) bạn sẽ tìm kiếm tất cả các phê duyệt cần thiết của chính phủ để thực hiện các điều khoản dịch vụ này; (V) bạn sẽ thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình theo các điều khoản dịch vụ này theo luật pháp hiện hành; Và (vi) nội dung biên tập, văn bản, đồ hoạ, nghe nhìn và các nội dung khác có sẵn cho người dùng cuối của trang web này và không do YouNet SI cung cấp, Hoặc (1) vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba, (2) phỉ báng hoặc tục tĩu, (3) dẫn đến gian lận người tiêu dùng, trách nhiệm sản phẩm, vi phạm hợp đồng mà bạn là một bên hoặc gây ra thương tích cho bất kỳ bên thứ ba, (4) xúc tiến bạo lực hoặc chứa lời nói thù hận, (5) vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh hoặc quy định áp dụng nào, hoặc (6) chứa nội dung người lớn hoặc thúc đẩy hoạt động bất hợp pháp. Bất kỳ và tất cả các mặt hàng được tải xuống hoặc mua từ trang web này cũng phải chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Do đó, không có sản phẩm nào được xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu (i) vào (hoặc cho một quốc gia hoặc cư trú) của Cuba, Irac, Libya, Triều Tiên, Iran, Syria hoặc bất kỳ Quốc gia nào mà Hoa Kỳ đã bị cấm vận hàng hoá; Hoặc (ii) cho bất kỳ ai trong Danh sách những Người Quốc gia được Chỉ định đặc biệt của Hoa Kỳ hoặc Bảng Các Đơn đặt hàng Từ chối của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Bằng cách tải xuống hoặc sử dụng Dịch vụ của YouNet SI, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không ở trong, dưới sự kiểm soát của, hoặc một quốc gia hoặc một cư dân của bất kỳ quốc gia nào hoặc trong bất kỳ danh sách như vậy.

14. Thông báo và Thủ tục khiếu nại vi phạm bản quyền

Đó là chính sách của YouNet SI để phản hồi lại các thông báo về vi phạm bản quyền được cho là phù hợp với luật sở hữu trí tuệ quốc tế hiện hành (bao gồm Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ ở Hoa Kỳ). Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã được sao chép theo cách tạo thành hành vi vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho Đại lý Bản quyền YouNet SI bằng các thông tin dưới đây. (Xin lưu ý rằng thủ tục này chỉ để thông báo cho YouNet SI và các chi nhánh của nó rằng tài liệu có bản quyền của bạn đã bị vi phạm.)

 • Chữ ký điện tử hoặc vật lý của chủ bản quyền hoặc người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu quyền tác giả;
 • Bản mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;
 • Mô tả nơi mà tài liệu mà bạn cho là vi phạm nằm trên trang web này;
 • Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;
 • Một tuyên bố của bạn rằng bạn tin tưởng rằng việc sử dụng đó không được chủ bản quyền, đại lý, hoặc pháp luật cho phép;
 • Một tuyên bố của bạn, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Việc thông báo về các khiếu nại về vi phạm bản quyền trên trang web này cho YouNet SI có thể được gửi đến qua e-mail: info@younetsi.com